Kreativitet og Glede Setter Spor ASK BARNEHAGE

Logg inn for å se alt innhold
Ansatte
 • Temakveld for foreldre 16.03.2017

  15/03/2017

  Temakvelden er avlyst på grunn av for lav interesse. 

 • Informasjon og søknad for tilrettelagt tilbud

  22/02/2017

  I dokumentmappen kan du nå laste ned og lese om tilrettelagt barnehagetilbud. Her finner du også søknadsskjema. I barnehagen vil vi veilede og hjelpe med å fylle ut søknad.

  - styrer, Mona E. Rasmussen -  


   

 • Nye reviderte vedtekter for kommunale barnehager

  22/02/2017

  Vedtektene for de kommunale barnehagene er revidert og vedtatt i kommunestyret 16.02.2017. Vedtektene kan du laste ned fra dokumentmappen til høyre.


   

 • Søknadsfrist for hovedopptak er 01. mars

  26/01/2017

   

  Vi har ledige plasser fra høsten og fyller opp alle plassene til hovedopptaket - skynd deg å søk nå!

   Søknad og tildeling av barnehageplasser foregår elektronisk: https://askoy.ist-asp.com/askoypub/login.htm 

   

 • Åpningstid

  26/01/2017

  v>

  Vi har åpningstid fra 07.00 - 17.00


   

   

 • Vi minner om planleggingsdag fredag 03.02.2017

  26/01/2017

  v>

  Vi minner om at vi har planleggingsdag Fredag 3. februar 2017. Barnehagen er stengt denne dagen.


   

 • Foreldremøte 9. februar 2017 kl. 18.30-20.30

  26/01/2017

  Ask barnehage og rektor på Hop barneskole inviterer foreldre/foresatte som har barn
  som skal begynne på Hop barneskole høsten 2017 til et felles foreldremøte.
  Møtet blir avholdt i Ask barnehage, Askvegen 463, 5307Ask i «Amfiet» – nedre bygg.
  Møteagenda:
  1. Rutiner for
   overgang barnehage skole. 
  2. Hva skjer i barnehagen året før skolestart. 
  3. Rektor ved Hop skole informerer om Hop
   skole og skolestart
  Enkel servering


   

 • Ask barnehage - med inspirasjon fra Reggio Emilia

  26/01/2017

  v>

   Å bidra til at barnet utvikler hele seg, med kropp – følelser og hode er tuftet på et helhetlig menneskesyn og er sentralt i vårt arbeid. Vi ser og forstår verden med hele oss; kropp - hode og følelser.

   

  Vi er særlig opptatt av de estetiske fagene og fagområdet kunst, kultur og kreativitet. Kunsten og leken er begge en del av barnas fantasi og utgjør et "tredje rom" der alt kan skje. Kunsten gir oss inspirasjon til å uttrykke oss på mange ulike måter. Gjennom bevegelse, lyd, tegning, fortelling og installasjoner. Kunsten inspirerer oss til å se, oppleve og forstå nye sammenhenger.

   

  En lyttende pedagogikk handler ikke bare om fysisk lytting men om en grunnleggende tilnærming til livet. Det er en metafor for en åpenhet for andre. Det handler om evnen til å lytte og bli lyttet til - med alle sanser. Lytting innebærer å tillegge den andre verdi. Likeverd og er en forutsetning for enhver læringsbasert situasjon.

   

  Vi bygger et omsorgsfullt og trygt miljø gjennom arbeid med: Tilhørighet og tilknytning, vekst og utvikling og autonomi (medbestemmelse og makt i eget liv).

   

  Dialogen er sentral i å utvikle en god forståelse for seg selv og omgivelsene. Vi gir ikke barna ferdige sannheter - men utfordrer dem til å finne svarene selv. Gjennom prosjektarbeid og i hverdagsliv gir vi barna erfaringer i grunnleggende ferdigheter. Vi bruker tid på refleksjon og fordypning for å forstå oss selv og hvordan ting henger sammen.

  I Ask barnehage henger verdisyn, læringssyn og menneskesyn nøye sammen. Vi har beskrevet dette i 7 setninger: Vi ser mennesket som

  1. Sårbart, tillitsfullt og avhengig av  sine omgivelser og samtidig kompetent til å mestre, forstå og delta i samspill med andre.

  2. Meningsskapende med drivkraft til å danne egne teorier(hypoteser) og uttrykke sin forståelse av tilværelsen.

  3. Aktiv aktør i egen læring, vekst og utvikling. 

  4. Kreativ med indre drivkraft til å leke, forestille seg og utvikle nye ideer.

  5. Fremtidens viktigste ressurs som skal sikre et bærekraftig samfunn

  6. Unikt med ulike forutsetninger og kompetanser.

  7. Likeverdig med autoritet i forhold til egne opplevelser og følelser.


   In the pedagogical project of Reggio Emilia, research is the way of bringing learning and teaching together, revolving around investigation, experimentation, documentation, and sharing...


   

   

 • Verdigrunnlag og pedagogisk plattform

  26/01/2017

  v>

  Les mer om vårt verdigrunnlag og hvordan vi jobber med dette i praksis:

    


   

   

 • Økt foreldrebetaling fra januar 2017

  26/01/2017

  v>

  Foreldrebetalingen endres fra 01.01.2017

  http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2017/Statsbudsjettet-fra-A-til-A/Barnehage--foreldrebetaling/#artikkel 

   Barnehage – foreldrebetaling

  Ordningen med gratis kjernetid videreføres for alle 3-, 4- og 5-åringer fra familier med lav inntekt. Fra 1. august 2017 er inntektsgrensen foreslått satt til 428 000 kroner.

  Du finner søknadsskjema for dette på https://www.askoy.kommune.no/barnehage/pris-betalings-og-moderasjonsordninger

  Regjeringen foreslår å videreføre maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehage på samme nivå som i 2016. Maksimalprisen for en heltidsplass blir da 2 730 kroner per måned og 30 030 kroner per år. Dette gjelder fra januar 2017.

  Ordningen som sikrer at ingen familier betaler mer enn 6 prosent av samlet inntekt for en barnehageplass, blir også videreført. I 2017 vil husholdninger med inntekt under 500 500 kroner ha rett til redusert foreldrebetaling. 


   

   

 • Mer informasjon om barnehage?

  26/01/2017

  Ønsker du mer informasjon om barnehagen?

  På utdanningsdirektoratets side for nasjonalt barnehageregister finner di faktaopplysninger om alle barnehager i landet.   Logg in på http://nbr.udir.no/


   

   

   

 • Oppdatering av samtykkeerklæringer

  26/01/2017

  v>

  Tillatelser 

  Vi har elektroniske tillatelsesskjema for å kunne delta på turer og utflukter m.m.

  I den forbindelse ber vi om at dere går inn på: https://askoy.ist-asp.com/askoypub/login.

   


  Oppdatert kontaktinformasjon 

  Foreldre er ansvarlig for at barnehagen til enhver tid har korrekt kontaktinformasjon. Oppdatering av kontaktinformasjon gjøres på følgende måte:  

  • Det den som er lagt inn som foresatt 1 (den som søker) som kan gjøre endringene.

  • Logg inn på  https://askoy.ist-asp.com/askoypub/login

  • Gå inn på Mine plasseringer -> Opplysninger om barnet.

  • Gå helt nederst og trykke på Endre dine opplysninger.
   Her kan du endre dine opplysninger.

 • Godt rustet for høye ambisjoner fra regjeringen

  17/03/2016

  11. mars publiserte Kunnskapsdepartementet Stortingsmelding 19. (2015-2016): "Tid for lek og læring - bedre innhold i barnehagen"

  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-20152016/id2479078/

  Stortingsmeldingen vektlegger betydningen gode barnehager har for barns videre utdanning, helse og liv. Meldingen har en tydelig sosial profil og vektlegger blant annet barnehagens arbeid med å ivareta risikoutsatte barn. Hos oss har vi utviklet et godt og systematisk arbeid rundt dette. I tillegg er Askøy kommune i gang med sitt fattigdomsprosjekt, som vil gi oss ny og oppdatert kunnskap om å møte familier som lever under fattigdomsgrensen.

  Regjeringens ambisjoner om et godt og systematisk arbeid rundt barns språklige, sosiale og kognitive utvikling, samsvarer godt med de pedagogiske oppleggene vi har utarbeidet i Ask barnehage gjennom flere år. I tillegg har vi i Ask barnehage utviklet et systematisk arbeid omkring barns motorisk utvikling. Vi vil også nevne vårt arbeid med å gjøre barn bevisste på egen læringsevne og motivasjon til å tilegne seg nye ferdigheter og ny kunnskap.

  Regjeringen er i sin melding opptatt av at barnehagen skal stå for et enhetlig læringssyn, dokumentere sitt arbeid og gjøre systematiske vurderinger av arbeidet. Gjennom vårt samarbeid med Ringer i Vann, har vi fått gode og varierte verktøy til å stadig videreutvikle kvaliteten i barnehagen vår. Regjeringen ønsker at barnehagens vurderingsarbeid og statistikker skal være tilgjengelig for alle - dette har vi innført allerede. På vår hjemmeside ligger vår vurderingsrapport med statistikker og det hele. Det vil bli interessant å følge de ulike nettportalene regjeringen utvikler for hele barnehagesektoren.

  Regjeringen vektlegger betydningen av et kompetent personale. Det er alltid flott å få nytt påfyll og oppdatert kunnskap - og vi trenger det sårt i hele sektoren. Også i Ask barnehage er dette kjærkomment og viktig. Samtidig har vi gjennom våre nye verktøy fått gode redskaper til planlegging, gjennomføring, vurdering og videreutvikling av vår pedagogiske virksomhet. Vi står godt rustet til å møte regjeringens ambisjoner om bedre kvalitet i barnehagen.

  - Mona E. Rasmussen, styrer -  

   

 • Følg Ask barnehage på Facebook

  26/01/2017

  v>

   

  https://www.facebook.com/ask.barnehage?ref=bookmarks


 • Et barn har hundre språk

  26/01/2017

  v>

  Et barn er skapt i og av hundre

  Barnet har hundre språk
  hundre hender
  hundre tanker
  hundre måter og tenke på
  å leke på, å snakke på
  hundre – alltid hundre
  måter å lytte på
  å overraske på og elske på
  hundre gleder
  for å synge og forstå
  hundre verdener
  å drømme
   
  Barnet har hundre språk
  men har blitt frarøvet nittini
  Skolen og kulturen
  skiller hode fra kroppen
  og barnet blir fortalt:
  å tenke uten hender
  å handle uten hode
  å lytte uten å snakke
  å forstå uten glede
  og elske og fortrylles
  bare til jul og påske
   
  De blir fortalt:
  Å oppdage en verden som allerede
  finnes
  og av hundre blir de frarøvet nittini
  De blir fortalt:
  at glede og arbeid
  virkelighet og fantasi
  vitenskap og forestillingsevne
  himmel og jord
  fornuft og drøm
  ikke passer sammen
  Kort sagt blir de fortalt
  at hundre ikke finnes
  Men barnet sier:

  Visst finnes hundre!

  Loriz Malaguzzi

  __________________________________________________________________

   

 • For informasjon om pris i barnehagen - følg lenken

  26/01/2017

  v>

  http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk-barnehage/foreldrebetaling-og-moderasjonsordninger/